Warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Tele Info Media Sp. z o.o. dla Odbiorców posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków handlowych pomiędzy Tele Info Media Sp. z o.o. (zwaną zwanym dalej: DOSTAWCĄ), a jej Klientem (zwanym dalej: ODBIORCĄ) i są integralną częścią wszystkich informacji handlowych DOSTAWCY, umów sprzedaży i dostawy oraz innych umów zawieranych przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ.

Uregulowania odmienne do postanowień OWH wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez DOSTAWCĘ i ODBIORCĘ.

2. W przypadku istniejących stałych kontraktów handlowych niniejsze OWH obowiązują dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży i dostawy oraz innych umów, o ile Strony nie postanowią inaczej.

3. ODBIORCA, składając zamówienie, zlecenie lub zawierając z DOSTAWCĄ umowę sprzedaży lub dostawy wyraża zgodę na włączenie OWH do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych warunków przez OODBIORCĘ następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania ODBIORCY wynika, iż się z nimi zapoznał. Aktualna treść OWH dostępna jest na stronie internetowej DOSTAWCY –  www.asp.pl i www.tim.com.pl . Na prośbę ODBIORCY - DOSTAWCA może przesłać aktualną na dany dzień treść OWH drogą pocztową, faksem lub za pośrednictwem korespondencji e-mail.

4. Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWH stanowi pomiędzy stronami wyłącznie obowiązującą regulację prawną. Jeżeli poszczególne postanowienia OWH są lub będą nieważne lub bezskuteczne to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założenioem OWH.

5. Użyte w niniejszych OWH określenia mają następujące znaczenie:

a) przez termin DOSTAWCA rozumie się TELE INFO MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13, .wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152338, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, NIP 521-11-46-269;

b) przez termin ODBIORCA rozumie się przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek (osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) składającego DOSTAWCY zamówienie na towary (rozumiane również jako oprogramowanie, technologie, licencje) oraz usługi oferowane przez DOSTAWCĘ.

c) przez skrót OWH rozumie się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe TELE INFO MEDIA Sp. z o.o. dostępne na stronie www.asp.pl .

6. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany OWH. Zmiana OWH oraz termin wejścia w życie zmiany ogłoszone zostaną przez DOSTAWCĘ z dwutygodniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.asp.pl . Zmiany OWH obowiązują dla umów zawartych od dnia wejścia w życie zmiany.

§ 2 ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY.

1. Warunkiem dokonania zakupu produktu u DOSTAWCY jest złożenie zamówienia przez ODBIORCĘ w zakresie towarów i/lub usług znajdujących się w aktualnej ofercie informacji handlowej DOSTAWCY, co oznacza, iż ODBIORCA oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony towar i/lub usługę. ODBIORCA nie może odmówić przyjęcia towarów dostarczonych mu przez DOSTAWCĘ zgodnie z jego zamówieniem.

2. Zamówienie musi być dokonane pisemnie, faksem, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub z wykorzystaniem funkcjonującego u DOSTAWCY Systemu Sprzedaży Internetowej. Zamówienie powinno zawierać datę oraz specyfikację i liczbę zamawianych produktów i/lub usług, oczekiwany termin realizacji, sposób dostawy , adres dostawy oraz warunki płatności.

3. Do realizacji przyjęte będą zamówienia złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania ODBIORCY zgodnie z wpisem w KRS lub wpisem w ewidencji działalności gospodarczej, lub przez osobę upoważnioną pisemnie do składania zamówień w imieniu ODBIORCY. Upoważnienie musi być podpisane zgodnie z wpisem w KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, na formularzu „Osoby upoważnione do kontaktów handlowych i składania zamówień w imieniu ODBIORCY” stanowiącym Załącznik do niniejszych OWH oraz przesłane listem poleconym, faksem lub w postaci skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej, wysłanej za potwierdzeniem odbioru do DOSTAWCY na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ODBIORCA odpowiada za prawidłowość danych podanych na zamówieniu, zleceniu lub/i w załączonych do zamówienia dokumentach. Uznaje się, że osoba składająca zamówienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ODBIORCY lub używająca adresu ODBIORCY jest upoważnionym przedstawicielem ODBIORCY. ODBIORCA ma obowiązek poinformowania DOSTAWCY na piśmie o zmianie osób upoważnionych do składania zamówień stosownie do załączników do niniejszych OWH (odpowiednio wzór 1b lub wzór 1c). Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno być wysłane listem poleconym, faksem lub w postaci skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej, wysłanej za potwierdzeniem odbioru do DOSTAWCY na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie po zaistnieniu zmian, i wywołuje skutek od momentu otrzymania go przez DOSTAWCĘ. ODBIORCA ponosi odpowiedzialność za zamówienie złożone przez osobę, która straciła uprawnienia w tym zakresie, jeżeli ODBIORCA zaniecha obowiązku niezwłocznego powiadomienia DOSTAWCY o tym fakcie. Wszelkie szkody powstałe u DOSTAWCY w wyniku zamówień dokonanych przez osoby nieuprawnione do składania zamówień pokrywa ODBIORCA.

4. ODBIORCA wyraża zgodę na przesyłanie przez DOSTAWCĘ informacji handlowych (ofert, nowości, promocji itp.) zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podane przez ODBIORCĘ adresy email.

5. Zgodnie z ust. 2 § 2 OWH, zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem funkcjonującego u DOSTAWCY Systemu Sprzedaży Internetowej, po przyznaniu ODBIORCY przez DOSTAWCĘ konta użytkownika. Szczegółowe zasady sprzedaży towarów przez Tele Info Media Sp.z o.o. za pośrednictwem Internetu określa Regulamin korzystania z Systemu Sprzedaży Internetowej DOSTAWCY, dostępny po zarejestrowaniu się w Systemie Sprzedaży Internetowej DOSTAWCY.

6. Przepis art. 61 § 1 k.c. stosuje się wprost co oznacza, że ODBIORCA nie może wycofać swojego zamówienia potwierdzonego przez DOSTAWCĘ później, niż w dniu otrzymania przez ODBIORCĘ od DOSTAWCY potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji przez ODBIORCĘ z zamówionego zamówienia w przypadkach, o których mowa w ust 9 zdanie 3 i 4 poniżej oraz w § 5 ust 9 Regulaminu.

7. Umowa sprzedaży zamówionych przez ODBIORCĘ towarów dochodzi do skutku z chwilą pisemnego potwierdzenia przez DOSTAWCĘ za pośrednictwem faxu , korespondencji e-mail lub Systemu Sprzedaży Internetowej DOSTAWCY przyjęcia zamówienia do realizacji, które zawiera w szczególności potwierdzenie cen, warunków płatności i termin dostawy towaru, z zastrzeżeniem, że DOSTAWCA po złożeniu zamówienia przez ODBIORCĘ ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie.

8. Miejscem spełnienia świadczenia DOSTAWCY jest siedziba DOSTAWCY lub wskazane w zamówieniu miejsce dostawy towaru.

9. Wszystkie publikowane przez DOSTAWCĘ katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 1 kodeksu cywilnego (art. 66 1 § 1 – 3 kodeksu cywilnego nie stosuje się). Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne pisemnie potwierdzone przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu zamówienia do realizacji. Jeżeli potwierdzone przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji dane i parametry techniczne zamówionego przez ODBIORCĘ towaru ulegną zmianie z przyczyn niezależnych od DOSTAWCY tj. będą wynikać ze zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru powstałych na skutek modernizacji towaru przez producenta lub postępu technicznego - DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o tym fakcie faxem, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej DOSTAWCY. Jeżeli ODBIORCA w terminie 7-miu dni liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie danych i parametrów technicznych zamówionego towaru nie przekaże DOSTAWCY w tej samej formie oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBOIRCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienione dane i parametry techniczne zamówionego towaru.

10. DOSTAWCA zastrzega, że przedstawione indywidualnie oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne, są poufne i nie mogą być przez ODBIORCĘ udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia uprawnia DOSTAWCĘ do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. ODBIORCA w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy może ubiegać się u DOSTAWCY o udzielenie kredytu kupieckiego zgłaszając wniosek o udzielenie kredytu. Wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego dostępny jest na stronach internetowych DOSTAWCY - www.asp.pl.

12. Przyznanie ODBIORCY kredytu kupieckiego DOSTAWCA może uzależnić od oceny dotychczasowej historii kredytowej ODBIORCY oraz przedstawienia aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych, a także od udzielenia zabezpieczenia.

13. Celem zabezpieczenia należności DOSTAWCY z tytułu sprzedaży towarów, DOSTAWCA może uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji ze strony ODBIORCY. Zabezpieczenie uzgadnianie i ustalane jest indywidualnie (dopuszczalne są m.in. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancja bankowa, blokada środków na rachunku bankowym i inne).

14. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od poszczególnego zamówienia w całości lub w części, na warunkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego o zobowiązaniach z umów wzajemnych.

§ 3 DOSTAWA/ODBIÓR TOWARU

1.W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako gotowość ODBIORCY do odebrania towaru OD DOSTAWCY w miejscu wskazanym w zamówieniu, w okresie wskazanych tygodni lub miesięcy, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem potwierdzenia ODBIORCY przez DOSTAWCĘ przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierającym elementy o których mowa w § 2 ust 7 Regulaminu.

2. W razie żądania ODBIORCY dokonania zmian w zamówionym towarze, takie żądanie traktuje się jako złożenie nowego zamówienia. Nowe zamówienie zostanie uwzględnione, jeżeli DOSTAWCA uzna jego wykonanie za możliwe. W wypadku, kiedy żądane zmiany zamówienia zostaną uznane za niemożliwe do wykonania wiążącym dla obu stron jest pierwotne zamówienie.

3. Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców DOSTAWCY lub terminowe wykonanie zobowiązania przez DOSTAWCĘ jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności DOSTAWCA może się powoływać także podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach DOSTAWCA niezwłocznie poinformuje ODBIORCĘ.

4. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do etapowej realizacji poszczególnych zamówień, po uprzednim powiadomieniu o tym ODBIORCY za pośrednictwem faksu lub emaila o ile zamówienie ODIORCY nie wskazuje żądania całościowej dostawy. Każda spełnioną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być rozliczana osobno.

5.Termin dostawy towarów zamówionych przez ODBIORCĘ określa DOSTAWCA w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust 7 Regulaminu mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia zamówionych przez ODBIORCĘ towarów. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu nieterminowej dostawy towarów objętych potwierdzonym przez DOSTAWCĘ zamówieniem jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w terminowym spełnieniu świadczenia dla ODBIORCY i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku z realizacją tego zamówienia.

6. DOSTAWCA może odmówić realizacji zamówienia lub powstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli ODBIORCA będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia.

7. DOSTAWCA zapewnia dostawę zamówionego przez ODBIORCĘ towaru na adres wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przewoźnika działającej na zlecenie DOSTAWCY, z wyjątkiem kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji, i innych, dostarczanych w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

8. ODBIORCA może zmienić adres dostawy wskazany w zamówieniu. Każdorazowa zmiana adresu dostawy wskazanego w zamówieniu musi być dokonane pisemnie, faksem lub emailem wysłanym za potwierdzeniem odbioru do DOSTAWCY przez osobę upoważnioną do składania zamówień, nie później niż przed rozpoczęciem dostawy przez DOSTAWCĘ.

9.Odbiorca może w złożonym przez siebie zamówieniu, na piśmie, wskazać, iż preferowany przez niego sposób dostawy to odbiór za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ lub odbiór środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY. W takim przypadku ODBIORCA na piśmie wskaże osobę/firmę upoważnioną do odbioru towaru z magazynu DOSTAWCY.

10.ODBIORCA pokrywa koszty transportu, które doliczane są bezpośrednio do faktury za towar, którego transport dotyczy w przypadku:

a) gdy wartość zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu będzie równa 6000 zł netto lub niższa, to koszt transportu będzie wynosił 15 zł netto za lokalizację (z wyłączeniem produktów wielkogabarytowych, czyli przesyłek ponad 70 kg i produktów wymagających transportu specjalnego typu szafy, duże UPS'y, szpule z kablami)

b) transportu wielkogabarytowego i transportu produktów wymagających transportu specjalnego, jeżeli wartość zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu będzie niższa niż 30.000 zł netto to koszt transportu produktów wielkogabarytowych (czyli przesyłek ponad 70 kg) będzie wynosił 90 zł netto za sztukę.

c) transport międzynarodowy - kwota będzie każdorazowo uzgadniana.

11.DOSTAWCA pokrywa koszty transportu w przypadku:

a) jeżeli zakup wysyłany na jeden adres wysyłkowy w danym dniu przekroczy wartość 6000 zł netto z wyłączeniem produktów wielkogabarytowych, czyli przesyłek ponad 70 kg i produktów wymagających transportu specjalnego typu szafy, duże UPS'y, szpule z kablami.

b) przesyłek wielkogabarytowych (czyli przesyłek ważących ponad 70 kg), jeżeli zakup wysyłany na jeden adres wysyłkowy w danym dniu przekroczy wartość 30.000 zł netto i nie zawiera produktów wymagających transportu specjalnego typu szafy, duże UPS'y, szpule z kablami. Natomiast jeśli przesyłka zawiera dodatkowo szafy, szpule z kablami, duże UPS'y cena transportu tych produktów pozostaje do negocjacji.

12. Towar objęty zamówieniami realizowanymi do godziny 14:00 każdego dnia roboczego DOSTAWCA przekazuje przewoźnikowi lub spedytorowi w tym samym dniu, w przypadku zamówień realizowanych po godzinie 14.00 – w tym samym dniu albo następnego dnia roboczego. Transport przesyłek wielkogabarytowych uzgadniany jest indywidualnie. Na terenie Warszawy możliwe jest uzgodnienie dostawy tego samego dnia roboczego w przypadku realizacji zamówień do godziny 12:00. Odbiór osobisty towaru z magazynu DOSTAWCY możliwy jest w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.

13. W przypadku gdy towar dostarczany jest do ODBIORCY za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej, działającej na zlecenie DOSTAWCY, odpowiedzialność za towar przechodzi na ODBIORCĘ w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do momentu czasu dostarczenia ODBIORCY.

14.W przypadku, gdy ODBIORCA zleca odbiór towaru wskazanemu przez siebie przewoźnikowi lub firmie spedycyjnej, lub w przypadku odbioru towaru przez ODBIORCĘ z magazynu DOSTAWCY odpowiedzialność za towar przechodzi na ODBIORCĘ w momencie wydania towaru z magazynu DOSTAWCY.

15. Potwierdzeniem odbioru towarów jest:

- pieczątka i podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie przekazanym przez przewoźnika lub firmę spedycyjną działającą na zlecenie DOSTAWCY w chwili wydawania przesyłki ODBIORCY z towarem objętym zamówieniem,

- pieczątka i podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z magazynu DOSTAWCY – w przypadku odbioru towaru przez ODBIORCĘ z magazynu DOSTAWCY

- pieczątka i podpis lub sam podpis osoby działającej w imieniu przewoźnika lub w imieniu firmy spedycyjnej na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z magazynu DOSTAWCY - w przypadku odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ,

- w przypadku kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji dostarczanych w formie elektronicznej – email wyprzesłany na adres ODBIORCY lub inny wskazany przez ODBIORCĘ adres email.

16. DOSTAWCA ma prawo uznać, że dostarczając towar pod wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu, adres dostawy, odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela ODBIORCY, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla ODBIORCY i DOSTAWCY. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której odbiór towarów ma nastąpić środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY lub odbiór towaru ma nastąpić za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ.

17. ODBIORCA zobowiązany jest skontrolować dostarczone towary pod względem jakości i liczby oraz zgodności dostarczonych towarów natychmiast po jego odebraniu i dokonać w obecności przewoźnika lub spedytora właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.

18. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń ODBIORCA zobowiązany jest niezwłocznie (w ciągu 3 dni od odebrania towaru), pisemnie poinformować o tym fakcie DOSTAWCĘ, a także umożliwić DOSTAWCY zbadanie dostarczonych towarów w stanie nienaruszonym. Dokonanie przez ODBIORCĘ odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem ODBIORCY.

19. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest możliwe wykonanie obiektywnej kontroli dostarczonych towarów kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, liczbę i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia towarów na opakowaniach, a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towarów zanim zostaną one wykorzystane, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane DOSTAWCY.

20. ODBIORCA jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych w powyższych punktach pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od DOSTAWCY jakichkolwiek roszczeń.

21. Nieodebranie przez ODBIORCĘ zamówionego towaru w terminie 30 dni od potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia przez DOSTAWCĘ stanowi podstawę do dochodzenia przez DOSTAWCĘ stosownego odszkodowania od ODBIORCY w szczególności tytułem kosztów magazynowania nieodebranych przez ODBIORCĘ towarów czy też kosztów transportu.

Dodatkowo, DOSTAWCA jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości towaru za każde dziesięć dni, licząc od dnia potwierdzenia gotowości realizacji dostawy. Po upływie 30 dni od daty potwierdzenia przez DOSTAWCĘ gotowości do realizacji zamówienia i nie wywiązania się z warunków umowy przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA ma prawo dalszego odsprzedania towaru, a nowy termin realizacji zostanie przekazany ODBIORCY na nowych warunkach ustalonych przez DOSTAWCĘ.

§ 4 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

1. Do czasu zapłacenia przez ODBIORCĘ pełnej ceny sprzedaży towarów objętych potwierdzonym przez DOSTAWCĘ zamówieniem, DOSTAWCA zastrzega sobie prawo własności tych towarów. Uprawnienie do korzystania z oprogramowania przez jakiegokolwiek użytkownika jest możliwe i dopuszczalne po dacie dostarczenia licencji przez DOSTAWCĘ, aż do daty wymagalności ceny sprzedaży. Po tej dacie uprawnienie do korzystania z dostarczonego oprogramowania uzależnione jest od terminowego otrzymania przez DOSTAWCĘ całej ceny sprzedaży i wchodzi w życie z dniem jej otrzymania przez DOSTAWCĘ. Każde inne korzystanie z oprogramowania będzie bezprawne.

2. ODBIORCA, o ile towar ma być przedmiotem dalszej sprzedaży na rzecz osoby trzeciej, powinien poinformować osobę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności towarów na rzecz DOSTAWCY , a w przypadku oprogramowania - o warunku istnienia uprawnienia do korzystania z oprogramowania w postaci otrzymania przez DOSTAWCĘ terminowej zapłaty za to oprogramowanie zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej.

3. ODBIORCA nie ma prawa do ustanawiania zastawu na zastrzeżonym towarze lub przenoszenia tytułu własności do niego jako zabezpieczenia. ODBIORCA jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania DOSTAWCY, listem poleconym, w przypadku zajęcia towarów podlegających zastrzeżeniu własności. W przypadku zajęcia towarów z zastrzeżonym na rzecz DOSTAWCY prawem własności ODBIORCA jest zobowiązany do dopilnowania, aby w protokole zajęcia oraz zapewnienia w miejsce przysięgi znalazła się wiadomość, iż zajęte przedmioty stanowią własność DOSTAWCY a w przypadku oprogramowania - o warunku korzystania z oprogramowania.

4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego w stosunku do ODBIORCY jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz DOSTAWCY.

5. W przypadku opóźnienia płatności ze strony ODBIORCY DOSTAWCA ma prawo na koszt ODBIORCY żądać chwilowego czasowego wydania zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Takiego żądania nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia od umowy.

6. ODBIORCA nie ma prawa zbycia wierzytelności przysługujących od DOSTAWCY na rzecz osób trzecich.

7. ODBIORCA z chwilą zawarcia umowy zgodnie z OWH ceduje na DOSTAWCĘ wszelkie wierzytelności i prawa wynikające ze sprzedaży przez ODBIORCĘ zastrzeżonego towaru.

§ 5 CENA

1. Ceny sprzedaży towarów określone na stronach Systemu Sprzedaży Internetowej DOSTAWCY lub w materiałach informacyjnych DOSTAWCY nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez ODBIORCĘ.

2. Ostateczne ceny sprzedaży towarów zostaną potwierdzone (telefonicznie, emailem, faksem) przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ODBIORCY do realizacji, z zastrzeżeniem ust 9 poniżej,

3. Ceny towarów mogą być przez DOSTAWCĘ określone w polskich złotych lub w walutach obcych. Ceny podane przez DOSTAWCĘ nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu.

4. Wszystkie Ceny sprzedaży towarów są przeliczane po kursie średnim NBP obowiązującym w danym dniu. Średni kurs dla danej waluty na dzień sprzedaży jest ustalany i ogłaszany przez Narodowy Bank Polski poprzedniego dnia roboczego po godzinie 12.00.

5. Tele Info Media Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do przeliczenia cen sprzedaży wg. innego kursu niż kurs średni NBP w dniu fakturowania jeśli kurs sprzedaży waluty na rynku międzybankowym w dowolnym momencie dnia fakturowania jest wyższy od średniego kursu NBP o co najmniej 1%. Informacje na temat obowiązującego kursu dostępne są każdorazowo u handlowca Tele Info Media.

6. Jeżeli ODBIORCA uzyskał od DOSTAWCY dedykowany dla ODBIORCY dostęp do Systemu Sprzedaży Internetowej DOSTAWCY, cena określona w Systemie Sprzedaży Internetowej DOSTAWCY uwzględnia ustalony dla ODBIORCY upust.

7. Do ceny dostarczanych towarów doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz koszty transportu naliczone zgodnie z zapisami § 3 OWH.

8. Składając zamówienie u DOSTAWCY w cenach specjalnych producenta sprzętu lub składając żądanie uzyskania cen specjalnych producenta, ODBIORCA oświadcza, że akceptuje warunki ofert specjalnych określanych i narzucanych przez producenta.

Na pisemne żądanie ODBIORCY, DOSTAWCA wystąpi w imieniu ODBIORCY do producenta sprzętu z zapytaniem o warunki oferty specjalnej wymagane przez producenta.

9. Cena sprzedaży potwierdzona przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny przez producenta. W takim przypadku DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o zmianie ceny sprzedaży faxem , za pośrednictwem korespondencji e-mail lub za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej DOSTAWCY. Jeżeli ODBIORCA w terminie 7-miu dni liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie ceny w sposób określony w zdaniu 2 powyżej - nie przekaże DOSTAWCY w tej samej formie oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBIORCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienioną cenę sprzedaży.

§ 6 PŁATNOŚCI

1. ODBIORCA jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny sprzedaży towarów w terminie wskazanym w fakturze dokumentującej dokonaną sprzedaż. Stosowną fakturę, dokumentującą sprzedaż, DOSTAWCA jest zobowiązany wystawić ODBIORCY nie później, aniżeli w terminie 7 dni od dnia dostarczenia towaru.

2. DOSTAWCA na wniosek ODBIORCY może wystawić faktury sprzedaży towaru w walutach obcych. W przypadku wystawienia faktury w walucie obcej, ODBIORCA jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny sprzedaży towarów w walucie, w której faktura została wystawiona. Zapłata ceny sprzedaży w walucie krajowej za faktury wystawione w walutach obcych może nastąpić według kursu banku DOSTAWCY z dnia zapłaty, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą DOSTAWCY.

3. Za opóźnienie w stosunku do terminu płatności poszczególnych faktur, ODBIORCA jest zobowiązany do zapłaty DOSTAWCY odsetek płatnych na tych samych zasadach jak odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za towar.

4. Z tytułu przedłużenia terminu zapłaty ceny za sprzedany towar, DOSTAWCA może naliczyć ODBIORCY za każdy dzień przedłużenia odsetki ustawowe od kwoty pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży. W takim przypadku DOSTAWCA uprawniony jest do wystawienia ODBIORCY noty odsetkowej, którą ODBIORCA zobowiązuje się zapłacić nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5. Zapłata za towar następuje przelewem na konto DOSTAWCY w Banku:

Bank PEKAO S.A. (SWIFT : PKOPPLPW)

PLN: IBAN PL  82 1240 6423 1111 0000 4582 6993

USD: IBAN PL 74 1240 6410 1787 0010 5519 0111

lub gotówką przy odbiorze przesyłki w kwocie dopuszczonej przepisami.

6. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy DOSTAWCY lub dzień zapłaty gotówką w kasie DOSTAWCY.

7. DOSTAWCA dopuszcza możliwość przesyłania ODBIORCY faktur w formie elektronicznej na zasadach określonych Regulaminie przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej obowiązującym u DOSTAWCY.

§ 7 GWARANCJA

1. Towary będące przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ objęte są gwarancją producenta na warunkach przez niego określonych. DOSTAWCY nie obowiązuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi na towary będące przedmiotem umów zawartych z ODBIORCĄ.

2. Obowiązki w zakresie gwarancji wykonują w imieniu producenta podmioty określone w dokumencie gwarancji lub dokumencie do dokumentu gwarancji dołączonym.

3. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu umowy zawartej z ODBIORCĄ jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu umowy i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku zawarciem takiej umowy z ODBIORCĄ. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek inną utratę zysków lub dochodów ODBIORCY w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez DOSTAWCĘ.

§ 8 ZWROT TOWARU

1. Ewentualny zwrot towaru na wniosek ODBIORCY może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, na jego pisemną prośbę zawierającą podanie przyczyn zwrotu i liczby sztuk konkretnego rodzaju towaru, po jej pisemnej akceptacji przez DOSTAWCĘ.

2. DOSTAWCA może wyrazić zgodę na zwrot towaru w całości bądź też w części lub odmówić przyjęcia towaru.

§ 9 WYPOŻYCZENIA - UDOSTĘPNIENIE TOWARÓW DLA CELÓW PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH

1. W celu zwiększenia sprzedaży, DOSTAWCA może czasowo udostępnić, na zasadzie użyczenia, ODBIORCY, towary w celu prezentowania dalszym nabywcom ich cech i walorów.

2. W celu udostępnienia towarów ODBIORCA zobowiązany jest do złożenia DOSTAWCY Wniosku o udostępnienie wypożyczenia według załącznika do niniejszych OWH (wzór 2), zwanego dalej Wnioskiem.

3. Po otrzymaniu podpisanego w imieniu ODBIORCY przez osobę upoważnioną (w tym osobę upoważnioną do składania zamówień) Wniosku, DOSTAWCA może udzielić zgody na udostępnienie towarów wskazanych we Wniosku lub odmówić bez podania przyczyny.

4. ODBIORCA potwierdza odbiór udostępnionych towarów zgodnie z zapisami § 3 ust. 7-20 niniejszych OWH , przyjmując je w używanie na zasadach określonych niniejszymi postanowieniami oraz postanowieniami art. 710-719 kodeksu cywilnego.

5. Towary stanowiące przedmiot użyczenia mogą być używane przez ODBIORCĘ wyłącznie w celach demonstracyjnych, marketingowych i promocyjnych związanych z pozyskiwaniem na nie nowych nabywców przez ODBIORCĘ .

6. Towary stanowiące przedmiot udostepnienia nie mogą zostać przez ODBIORCĘ powierzone osobie trzeciej bez pisemnej zgody DOSTAWCY. 

7. Użyczenie następuje na czas oznaczony we Wniosku, po upływie którego ODBIORCA zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu użyczenia, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.

8. DOSTAWCA może żądać natychmiastowego zwrotu towarów będących przedmiotem użyczenia jeżeli:

- ODBIORCA używa towarów będących przedmiotem użyczenia w sposób sprzeczny z niniejszymi OWH lub z właściwościami i przeznaczeniem udostępnionych towarów,

- ODBIORCA powierza udostępnione towary innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez DOSTAWCĘ,

- udostępnione towary staną się niezbędne DOSTAWCY,

- ODBIORCA zalega z płatnościami wobec DOSTAWCY.

9. W przypadku wystąpienia przez DOSTAWCĘ z żądaniem natychmiastowego zwrotu udostępnionych towarów, ODBIORCA zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 2 dni roboczych od daty wysłania żądania zwrotu przez DOSTAWCĘ. Żądanie wysłane winno być na adres e-mail ODBIORCY wskazany we Wniosku.

10. ODBIORCA zobowiązany jest zwrócić towary będące przedmiotem użyczenia w stanie niepogorszonym.

11. Zwrot towarów nastąpi w siedzibie ODBIORCY w terminie przez niego określonym, za podpisaniem protokołu odbioru.

12. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu ODBIORCA zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości brutto 1% ceny przedmiotu użyczenia wskazanej we Wniosku o wypożyczenie. Zapłata kar umownych nie zwalnia ODBIORCY od obowiązku zwrotu towaru oraz odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

13. ODBIORCA zobowiązany jest do używania towarów stanowiących przedmiot użyczenia zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami oraz w sposób nie powodujący ich nadmiernego zużycia ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

14. ODBIORCA zobowiązany jest do należytego przechowywania towarów stanowiących przedmiot użyczenia zgodnie z ich właściwością, z uwzględnieniem ewentualnych wskazówek udzielonych mu przez DOSTAWCĘ.

15. ODBIORCA odpowiedzialny jest za utratę , zniszczenie, niesprawność lub uszkodzenie towarów będących przedmiotem użyczenia.

16. W przypadku utraty, uszkodzenia, zniszczenia , nadmiernego zużycia lub zdekompletowania towarów będących przedmiotem użyczenia oraz w przypadku braku zwrotu towarów będących przedmiotem użyczenia w terminie, ODBIORCA zobowiązuje do zakupienia przedmiotu użyczenia w cenie określonej we Wniosku o wypożyczenie. W przypadku cen wskazanych w walutach obcych DOSTAWCA dokona przeliczenia cen na walutę PLN zgodnie z zapisami § 5 niniejszych OWH. DOSTAWCA wystawi ODBIORCY fakturę VAT, w której określi sposób i termin płatności. ODBIORCA upoważnia DOSTAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu ODBIORCY.

17. W przypadku wpłaty przez ODBIORCĘ kaucji na zabezpieczenie prawidłowego wykonania użyczenia, DOSTAWCA ma prawo potrącić z kaucji cenę towarów lub/oraz karę umowną, o czym poinformuje ODBIORCĘ w korespondencji e-mail przesłanej na adres ODBIORCY wskazany we wniosku.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ODBIORCA zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia DOSTAWCY o wszelkich zmianach danych dotyczących ODBIORCY w tym w szczególności o zmianie adresu ODBIORCY, zmianie osób uprawnionych do reprezentowania ODBIORCY, zmianie osób upoważnionych przez ODBIORCĘ do składania w jego imieniu zamówień oraz o zmianie osób upoważnionych przez ODBIORCĘ do odbioru od DOSTAWCY towarów, a także o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy w tym o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego bądź o otwarciu likwidacji. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być sporządzone przez ODBIORCĘ na piśmie i wysłane do DOSTAWCY listem poleconym nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek powiadomienia DOSTAWCY. W przypadku braku powiadomienia przez ODBIORCĘ o zmianie adresu siedziby korespondencję wysłaną przez DOSTAWCĘ listem poleconym, jednokrotnie awizowaną przez urząd pocztowy i nie podjętą w terminie, uważa się za skutecznie doręczoną.

2. Przelew praw, roszczeń i obowiązków ODBIORCY wynikających z umów zawartych z DOSTAWCĄ lub złożonych ODBIORCĘ zamówień wymaga uprzedniej pisemnej zgody DOSTAWCY.

3. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ mają charakter poufny. ODBIORCA zobowiązuje się zaniechać ich ujawniania osobom trzecim.

4. Dane osobowe osób wskazanych przez ODBIORCĘ będą przetwarzane przez DOSTAWCĘ z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

5. Transakcje handlowe pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ poddane zostają reżimowi Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. (Dz.U.2003.139.1323).

6. DOSTAWCA oświadcza, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców korzystających z Generalnego Unijnego Zezwolenia na Wywóz Nr EU001 określonego w Załączniku IIa do Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE z 2009 r. L 134/1, z późniejszymi zmianami). ODBIORCA przyjmuje do wiadomości, że towary, oprogramowanie lub technologie stanowiące przedmiot transakcji handlowych z DOSTAWCĄ podlegają w szczególności reżimowi ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2004 nr 229 poz 2315 z późniejszymi zmianami) oraz innym obowiązującym krajowym, unijnym i międzynarodowym aktom prawnym. W oparciu o powyższe ODBIORCA - bez uprzedniego uzyskania stosownych zgód właściwych władz administracji państwowej - zobowiązany jest nie eksportować, reeksportować lub przenosić pośrednio lub bezpośrednio jakichkolwiek towarów, oprogramowania lub technologii stanowiących przedmiot transakcji handlowych z DOSTAWCĄ do:

a) użytkowników końcowych zaangażowanych w działalność związaną z bronią masowego rażenia

lub b) osób lub podmiotów co, do których unijny lub międzynarodowy porządek prawny wprowadza szczególne środki ograniczające obrót w/w towarami, oprogramowaniem lub technologiami.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWH zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2003.139.1323), a w sprawach gwarancji postanowienia zawarte w oświadczeniach producentów o udzieleniu gwarancji i warunkach ich obowiązywania, w którymi ODBIORCA się zapoznał i przyjmuje je do wykonania.

8. Wszelkie spory pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ rozwiązywane będą przez właściwy rzeczowo sąd siedziby DOSTAWCY.

9. Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 02.04.2014 roku.

Warszawa, dnia 19.03.2014 roku

Zarząd TELE INFO MEDIA Sp. z o.o. 

Załącznik 1  

Osoby upoważnione do kontaktów handlowych i składania zamówień w imieniu ODBIORCY

Miejscowość ........................................................................... Data ..........................................................................

Informacja o Odbiorcy:

Nazwa firmy .............................................................................................................................................................

kod ................................................................. miejscowość ....................................................................................

ul ....................................................................................................................................... nr .................................

NIP ................................................................. KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej.................................

forma prawna ..........................................................................................................................................................

tel ogólny .................................................................................................................................................................

fax ogólny ................................................................................................................................................................

e-mail ogólny ...........................................................................................................................................................

Bank wiodący ...........................................................................................................................................................

Numer konta ............................................................................................................................................................Niniejszym upoważniam bezterminowo poniższą osobę do kontaktów handlowych i składania zamówień towarów i usług w Tele Info Media Sp. z o.o. Upoważnienie dotyczy składania zarówno zamówień składanych pisemnie, za pośrednictwem fax lub e-mail jak i zamówień składanych przez System Sprzedaży Internetowej DOSTAWCY

Imię i Nazwisko

Stanowisko

nr telefonu stacjonarnego

nr tel komórkowego

email

nr faksu